Real estate is considered to be one of the earliest investment vehicles, with its foundation based on basic physiological needs such as food, clothing, housing, and sleep. Even though it was one of the first investment assets, real estate is still attracting a lot of attention from investors.

The return on real estate is determined by how it earns a rental income and, on the other hand, its appreciation, which is sensitive to inflation and exchange rate movements.

It is possible to purchase any one or two properties and implement asset management for retail investors. The investment of real estate…


Үл хөдлөх хөрөнгө нь хүний хамгийн анхны хөрөнгө оруулалтын нэгт тооцогдох бөгөөд энэ нь хүний хооллох, хувцаслах, орон гэртэй байх, унтаж амрах зэрэг физиологийн үндсэн хэрэгцээнээс үүдэлтэй. Анхны хөрөнгө оруулалтуудын нэг ч гэлээ өнөөг хүртэл үл хөдлөх хөрөнгө нь хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг ихээр татсан хэвээрээ л байна.

Үл хөдлөх хөрөнгийн өгөөж тогтмол түрээсийн орлого олох ба нөгөө талдаа инфляц болон валютын ханшийн нөлөөнд мэдрэгээр үнэ цэнэ нь тодорхойлогддог.

Аливаа нэг болон хоёр үл хөдлөх хөрөнгийг худалдаж аван, хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авахтай холбогдон үнэлгээ, хууль, зуучлалын үйлчилгээний хөлс, татвар, тэмдэгтийн хураамж гэх мэт зардал гарахын хамт…


Alternative investment:

Dear readers,

Welcome to the third blog of our Investment series. This time we prepared an introduction to alternative investment trends and whisky investment.

As we have mentioned in the previous article, the alternative investment universe consists of so many various types of asset classes with different properties. But there are a few common elements in these type of investment assets, such as:

Longer investment horizon (more than 5 years);

Low correlation with traditional asset classes which makes it a good diversification to the portfolio;

Appraisal is not easily done with low liquidity and no available market data;


Уламжлалт бус хөрөнгө оруулалт:

Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Бид энэ удаагийн блогдоо уламжлалт бус зах зээл, орчин үеийн хөрөнгө оруулалтын чиг хандлага, тэр дундаа вискиний хөрөнгө оруулалтын талаар бэлтгэн хүргэж байна.

Уламжлалт бус хөрөнгө оруулалтын ертөнц өмнөх блог дээр дурдсанчлан олон төрлийн өөр өөр шинж чанартай хөрөнгүүдээс бүтэх ч тэдэнд хэд хэдэн нийтлэг шинж чанарууд байдаг. Үүнд:

Хөрөнгө оруулалтын хугацаа илүү урт (голчлон 5-аас дээш жил);

Уламжлалт бүтээгдэхүүнтэй хамаарал багатай буюу зах зээлийн хөдөлгөөнийг нь дагаж савлах нь бага, энэ нь хөрөнгө оруулалтын багцыг төрөлжүүлэх давуу талтай;

Хөрвөх чадвар болон зах зээлийн үнийн мэдээлэл харьцангуй бага тул үнэлгээ хийх нь амаргүй;

Ихэнх хөрөнгүүд…


Intro

Dear readers,

Last time I briefly introduced you to the world of investment, concept of diversification and current investment environment. Today, I would like to summarize different types of investments and provide you with basic information on how to allocate your wealth in the most optimal matter.

The complex world of investment can be intimidating at first, but it really isn’t the case. The golden rule of finance is “higher the risk, higher the reward”. The opposite is true as well. …


Оршил

Эрхэм уншигчдаа,

Өмнөх нийтлэлээр би та бүхнийг хөрөнгө оруулалтын ертөнцтэй товч танилцуулж төрөлжүүлэлт болон өнөөгийн хөрөнгө оруулалтын орчны талаар сонордуулсан билээ. Өнөөдрийн нийтлэлээр би хөрөнгө оруулалтын төрлүүдийг хураангуй танилцуулж та өөрийн хөрөнгийг хэрхэн оновчтой удирдах боломжтой талаар энгийн жишээгээр тайлбарлахаар хичээлээ.

Хөрөнгө оруулалтын ертөнц нь анх сонсоход сурч мэдэхэд бэрхшээлтэй санагдаж магадгүй ч огтхон тийм биш юм. Санхүүгийн алтан дүрэм бол “эрсдэл нь өндөр байх тусмаа өгөөж нь өндөр” юм. Үүний эсрэг утга нь ч гэсэн үнэн. …


ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ын ЭРГЭЛЗЭЭ #1

Хөрөнгө оруулалт гээч нь том том авдар мөнгөтэй эсвэл санхүү, хөрөнгө оруулалтаар мэргэшсэн, бурхнаас заяасан гоц сэргэлэн хүмүүсийн л хийх зүйл юм биш үү? Би чадах юм уу дөө гэж олон хүн бодож байж магадгүй.

Тэгвэл танд нэг зүйл хэлье.

Дэлхий ертөнц дээрх бүх хүн баян биш гэдэгтэй та санал нийлэх үү?

  • Тийм бол мөнгө хэрэгтэй хүмүүс байж таарна аа даа?

Тэгэхээр тэр хүмүүст таны мөнгө хэрэгтэй байна аа гэсэн үг юм.

Мөнгийг тань тэд аваад ийм зүйлд ашиглана, бизнесээ ингэж томруулна, ийм хувиар өсгөнө гэж танд төлөвлөгөөгөө танилцуулна.

Харин та сайтар танилцаад мөнгө хэрэгтэй…


Intro

Dear readers,

I will be publishing a series of articles over the next few weeks on investment and personal wealth management, with a hope to provide general knowledge about the world of investment and assist you to plan the future you want financially secure.

I have 10 years of experience in finance and banking, and currently am a financial and investment advisor for Steppe Group and a real estate developer. I have studied finance and accounting for my undergrad in the U.S. and have an MBA degree from Imperial College London.

Investment and you

We grow up being taught…


Оршил

Эрхэм хүндэт уншигчдаа,

Танд хөрөнгө оруулалтын талаар ерөнхий мэдлэг өгөх болон таны хүсч буй ирээдүйн зорилгодоо хүрэхэд шаардлагатай санхүүгийн төлөвлөлт хийхэд тань бага ч гэсэн тус болох үүднээс би хөрөнгө оруулалт болон хувийн хөрөнгийн удирдлагын тухай цуврал нийтлэлийг бичихээр шийдсэн юм.

Миний ажлын намтрын хувьд би банк, санхүүгийн салбарт 10 жил ажилласан туршлагатай бөгөөд одоогоор Стэпп Группийн санхүү, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл хөгжүүлэгч ажлыг эрхэлж байна. Би АНУ-д санхүүгийн менежмент, нягтлан бодох бүртгэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан ба Империал Коллеж Лондоны Бизнесийн удирдлагын магистр (MBA)-ын зэрэгтэй.

Хөрөнгө оруулалт ба Та

Бидний багаас л ээж аав маань…

ORDĀ Wealth Management

ORDĀ makes alternative investments easy and borderless.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store