Хөрөнгө оруулалт 102: Уламжлалт хөрөнгө оруулалт болон хувийн хөрөнгийн удирдлага

  • Нэр: Болд
  • Одоогийн нас: 25
  • Эрсдэл даах төвшин: Дунд зэрэг
  • Тэтгэвэрт гарахыг зорьж буй нас: 50

--

--

ORDĀ makes alternative investments easy and borderless.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store