Хөрөнгө оруулалт 102: Уламжлалт хөрөнгө оруулалт болон хувийн хөрөнгийн удирдлага

  • Нэр: Болд
  • Одоогийн нас: 25
  • Эрсдэл даах төвшин: Дунд зэрэг
  • Тэтгэвэрт гарахыг зорьж буй нас: 50

--

--

ORDĀ makes alternative investments easy and borderless.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ORDĀ Wealth Management

ORDĀ Wealth Management

ORDĀ makes alternative investments easy and borderless.