Вискинд хэрхэн хөрөнгө оруулах талаарх таны хөтөч

  • Виски нь сайн хөрөнгө оруулалт байж чадна. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам чанар нь улам сайжирч, үнэд хүрдэг тул вискинд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Энэ нь элэгдэлд ордог хөрөнгө биш бөгөөд вискиний хамгийн гайхалтай зүйлсийн нэг нь инфляцын эсрэг хүчтэй хамгаалалт болдог шинж чанар юм.
  • Виски нь зөвхөн уух зориулалттай биш юм. Виски нь хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгө юм. Бүтээгдэхүүний дотоод чанар, хөрөнгө оруулалтын боломж нь тэднийг ууж таашаал авахаас гадна мөн цуглуулах боломжийг олгодог.
  • Виски бол түүхэн үнэт зүйл. Цуглуулгын вискиний үнэ цэнэ нь цаг хугацааны явцад өсөх хандлагатай байдаг бөгөөд эдгээр нь тэдний ховор байдал болон чанар гэсэн хоёр үндсэн хүчин зүйл дээр суурилдаг. Зах зээл дээр виски ховордсоор л байгаа тул яахын аргагүй үнэ цэнэтэй хөрөнгө болж байна. Түүнчлэн, виски нь эдийн засгийн нөхцөл байдалд тийм ч мэдрэмтгий биш. Европ даяар орон сууцны зах зээл уналтанд орсон байсан ч таны вискид оруулсан хөрөнгө оруулалт тань зүв зүгээр байх болно!

--

--

ORDĀ makes alternative investments easy and borderless.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store