АНУ-ын “Хариуцлагатай санхүүгийн инновацийн тухай хууль” (“RFIA”)-ийн хураангуй 2021

  • Дижитал хөрөнгө олборлогчид “брокер” гэсэн өргөн бөгөөд тодорхойгүй тодорхойлолтод багтдаг бөгөөд тэд Дотоод орлогын албаны (IRS) татварын тайлангийн шаардлагад хамрагддаг.
  • Ажлын нотлох баримтыг баталгаажуулах үйлчилгээг үзүүлснээр олборлогчдын виртуал валютаар авдаг хураамж нь тухайн нэгжийг хүлээн авсан өдрийн зах зээлийн бодит үнээр энгийн татвар ногдох орлого болно гэж IRS үздэг байна.
  • АНУ-ын засгийн газар блокчэйн сүлжээг дэмждэг эсвэл төлбөрийг баталгаажуулдаг олборлох үйл ажиллагаанд татвар ногдуулах талаар тодорхой чиглэл байхгүй байна.
  • “Брокер” гэсэн хуулийн тодорхойлолтыг дахин тодорхойлж, тодорхой тодорхойлолтыг өгсөн тул дижитал хөрөнгийн татвар өөрөөр зохицуулагдах болно.
  • Криптовалют олборлогчид эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой татварыг эдгээр хөрөнгийг захиран зарцуулах хүртэл хойшлуулдаг.
  • Тодорхой нөхцөлтэйгөөр криптовалютын гүйлгээний ашиг, алдагдлыг оруулахгүй байхын тулд de minimis дүрмийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ виртуал валютын гүйлгээний талаар илүү ил тод, мэдээлэл шаарддаг.
  • Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас (НӨАТ) чөлөөлсөнөөс бусад тохиолдолд дижитал хөрөнгийн татварыг ВХҮҮ хуульд тодорхой заагаагүй болно.
  • Татварын ерөнхий газар тодорхой бус хуулийн тодорхойлолтой Виртуал хөрөнгөөс олсон аливаа орлогыг биет бус хөрөнгөд тооцож, холбогдох орлогын албан татвар, НӨАТ ногдуулна гэж үзэж байна.
  • Монгол дахь ВҮ үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хувьд хэт их татварын асуудал эсвэл төөрөгдөл үүсч болзошгүй.
  • ВХҮҮ-ийн тухай хууль нь өөрөө ВХҮҮ-д нь засгийн газрын албан ёсны байгууллагад анхдагч, байнгын мэдээллэх шаардлага байхгүй тул СЗХ эсвэл бусад холбогдох төрийн албан ёсны байгууллагад аливаа хийж байгаа үйл ажиллагаагаа мэдээллэж ил болгох шаардлагыг тавихыг зөвлөж байна.

--

--

ORDĀ makes alternative investments easy and borderless.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store